تکارتراپی

 

دیاترمی به روش Capacitive و Resistive بصورت کلی بنام تکار معروف است وانتقال انرژی بصورت Capacitive و Resistive انجام میشود.

 

 

 

در این روش بصورت Endoyenous پروسه طبیعی بدن برای کوتاه ترشدن زمان ترمیم ضایعات عضلانی و استخوانی و سیستم حرکتی تحریک شده است و درنتیجه زمان درمان کوتاه تر میشود.

انتقال انرژی در این روش از طریق ایجاد جریان الکترومگنتیک صورت میگیرد که اگر در ست انجام پذیرد موجب بهبودی متفاوت ضایعه در عمق پوست،تحریک جریان لنف و خون،بافت عضلانی،تاندونها،لیگامانها،بافت های همبند و استخوان میشود.

انتقال انرژی در این روش از طریق ایجاد جریان الکترومگنتیک صورت میگیرد که اگر در ست انجام پذیرد موجب بهبودی متفاوت ضایعه در عمق پوست،تحریک جریان لنف و خون،بافت عضلانی،تاندونها،لیگامانها،بافت های همبند و استخوان میشود.

برخورد جریان الکترومگنتیک و بافت ها موجب افزایش کنترل شده و حرارت به صورت موضعی وارد بافت میگردد که باعث بهبود جریان لنفی و پرخونی در بافت میشود و باعث آزادی هورمون های تسکین دهنده و ترمیم بافت و کاهش ادم- درد وتورم می شود.

تکارموجب تسریع جریان خون بصورت مستقیم از طریق افزایش درجه حرارت موضعی و بصورت غیر مستقیم باعث افزایش اکسیژن در بافت های تحت درمان شده و سیستم ایمنی بدن را تحریک و تسریع در بهبودی بافت ها میشود.

 

عملکرد روش Capacitive

در این روش درمان ، تمرکزروی بافت های زیر الکترومتحرک میباشد و سبب تحریک بافت های نرم عضلات لنف و وریدها انجام می شود.

تحریک دیاترمیک انجام شده توسط روش Capacitive با استفاده از الکترود ایزوله با اندازه های متفاوت و متناسب با محل درمان و الکترو خنثی بصورت صحفه باز تاب عمل میکند موارد موردنظررا ایجاد و درمان انجام می پذیرد- هیچگونه جریانی از بافت عبور نمی کند و با ایجاد نوسات قطبی باعث حرارت در بافت میشود که در شکستگیها بیماری های مفصلی و جذب ادم بعد از تروما،کاربرد دارد.

عملکرد روش Resistive

دراین روش که عموما بر روی بافت های دارای آب کم و تراکم زیاد هستند انجام میشود جریان بین الکترود متحرک و صفحه بازتاب برقرار میشود باعث تاثیرات بیولوژیکی روی عضلات عمقی-مفاصل-تاندونهاو بافت کارتیلاژ میگردد که در ترماتولوژی- صدمات ورزشی-آرتریت-آرتروز- التهاب تاندون ها- بورسیت-التهاب کپسول و خارپاشنه استفاده می گردد.

 

 

عملکرد تـکار

تکار مرکز فیزیوتراپی غرب تهران قابلیت انجام پروسه های

خون رسانی

اکسیژن رسانی

گرما درمانی

انقباض و انبساط عضلات

ارسال سیگنال های عصبی جهت جلوگیری از انتقال پیام درد در بافت مورد نظر را دارد.