هایتون تراپی چیست؟

 

 

                                                              

 

HighTone Power Therapy جهشی در زمینه الکتروتراپی است.

 

70 تا 80 درصدبیماران بعد از اولین جلسه درمان با HighTone کاهش درد و یا از بین رفتن درد را تجربه کردند.

 

روش های متداول الکتروتراپی اعصاب وماهیچه ها راتحریک می کند ولی کمک بزرگ HighTone Therapy تاثیر مستقیم آن بر روی متابولیسم است.

 

تفاوتهای این روش با روشهای متداول الکتروتراپی در تاثیر،تکنولوژی و کاربردهای علمی است.

 

 

   تاثیر:

 

تفاوتها وابسته به دو مکانیزم عمده واصلی HighTone Therapy است:

 

-1وارد کردن انرژی به بدن برای افزایش انرژی پتانسیل سلول.

 

-2نوسان ساختار سلول برای نرمالیزه شده متابولیسم

 

  تکنولوژی:

 

در الکتروتراپی کلاسیک فقط دامنه مدوله میشود و فرکانس ثابت می ماند الکتروتراپی کلاسیک از فرکانس های مدوله شده  0تا200 هرتز در رنج فرکانس پایین و نهایتا تا4000 هرتز در رنج فرکانس متوسط استفاده می کند.

 

در HighTone Therapy دامنه و فرکانس همزمان مدوله می شوند.متناسب با افزایش فرکانس،انرژی بیشتری وارد بدن می شود.

 

)متناظر با نمودار آستانه حس تحریک الکتریکی بیمار(.

 

بنابراین تفاوت در تکنولوژی شامل دو مورد زیر می باشد:

 

-1فرکانس و دامنه همزمان مدوله می شوند.

 

-2رنج فرکانس  بین 4کیلوهرتز تا32 کیلوهرتز است.

 

   کاربردهای علمی :

 

-1زمان درمان الکتروتراپی کلاسیک بین 5تا10 دقیقه است ولی مدت زمان درمان در HighTone Therapy تا60 دقیقه قابل افزایش می باشد.

 

-2در الکتروتراپی کلاسیک از 1 کانال با2 الکترود استفاده می شود ولی در HighTone Therapy با استفاده از 2 تا 4 کانل می توان از حداقل 10 الکترود استفاده کرد.

 

 

 

چگونه انرژی وارد بدن میشود؟

نمودار آستانه حس تحریک الکتریکی بیمار (Individual Threshold Curve of the patient s Electro-sensitivity) نشان میدهد که چه میزان انرژی می تواند وارد بدن شود.هرچه فرکانس انرژی وارد شده به بدن انسان بیشتر باشد بدن میتواند انرژی بیشتری را جذب نماید.هدف،انتقال بیشترین انرژی به بدن است که فقط به فرکانسهای بالا امکان پذیر می باشد.

HighTone Therapy در رنج فرکانسی4096 هرتز تا32768 هرتز تا حداکثر5000mw  انرژی را به طور مستقیم وارد بدن می کند .

با این انتفال انرژی به بدن ،میتوکندری که مرکز تولید انرژی(power station)نامیده میشود هم از نظر سایز و هم از نظر تعداد افزایش می یابد.(سایز میتوکندری افزایش یافته وسپس تقسیم میشود.)ویژگی منحصر به فرد این روش درمانی آن است که بلافاصله بعداز درمان بیمار احساس نشاط و شادابی می  کند.این انرژی ورودی هم در موضع درمان و هم در کل بدن تاثیرمیگذارد.

تاثیر whole body برای بیماریهایی که محدود به یک ناحیه خاص از بدن نیستند بسیار چشم گیر است.

 

چه چیزی باعث نوسان سلولها وذرات میشود؟

جریان الکتریکی متناوب باعث نوسان ذرات باردار میشود.فرکانس نوسان ایجاد شده باعث ایجاد رزونانس (تشدید)در ساختار مولکولها و سلولها می شود. در فرکانس های بالاتر ذرات کوچکتر و  درفرکانسهای پایین تر ذرات بزرگتر دچار تشدید میشوند.بنابراین لازم است که یک طیف فرکانس گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. درنتیجه نوسان متابولیسم سلولها نرمالیزه شده،به این ترتیب مواد زائد خارج و مواد غذایی وارد سلول می شوند لذا فرایندهای سلولی و همینطور ارتباط بین سلولها نرمالیزه می شود.به طورکلی می توان گفت اساس درمان در روش HighTone Therapy برپایه Normalization است.

SimulFAM i

مفهومی جدید در الکتروتراپی بدون تحریک عصب و عضله

فرکانس از 4096 هرتزتا 32768هرتز به صورت اسکن فرکانسی تغییر می یابد.نکته مهم این است که هر کدام از فرکانسها یکی بعد از دیگری به منظور ایجاد نوسان در ساختار سلولهای مختلف به بدن اعمال میشوند.این درحالیست که در روش های کلاسیک فقط یک فرکانس مورد استفاده قرار میگیرد و اسکن فرکانسی وجود ندارد.

نوسان ذرات مختلف در بافت اثرات مختلف و متنوعی دارد.یکی از این اثرات کاهش عوامل درد و التهاب است.اثر دیگر تسهیل در انتقال مواد غذایی وموادزائد می باشد.در نتیجه این تاثیرات بهبود روند متابولیسم و کاهش درد خواهد بود.

 

بکارگیری این مفهوم موجب می شودتا پدیده دیفیوژن که همان حرکت ذرات از محل با تراکم زیاد به تراکم کم است به طور قابل ملاحظه ای تسهیل گردد.نکته قابل توجه در این حالت آن است که هیچ پروسه غیرطبیعی ای به بیمار اعمال نشده،بلکه پروسه طبیعی خود بدن تسهیل می گردد.

به دلیل تاثیر قابل ملاحظه بر روی پدیده دیفیوژن، HighTone Therapy برای انتقال داروهایی که برای یونتوفورزیس استفاده می شوند بسیار موثر است. درمقایسه بایونتوفورزیس های کلاسیک این روش جدید نتایج بهتری را ارائه می دهد در حالیکه عوارض متداول را نیز ندارد.

SimulFAM X

در واقع همان روش تحریک کلاسیک ولی با تکنیکی جدید است.بااستفاده از این روش اعصاب و ماهیچه ها می توانند  تحریک شوند(بالای نمودار آستانه  حس تحریک الکترکی بیمار)این اثر تحریکی همواره با همراه تاثیرات متابولیکی ناشی از تاثیر جریان  درپایین نمودارمذکور(همان SimulFAM i)می باشد.

از آنجایی که تغییرات فرکانسی (اسکن فرکانسی) همواره وجود دارد،تاثیرات SimulFAM iنیز همواره وجود دارد.پروسه اسکن فرکانس از 32 کیلوهرتز تا4 کیلوهرتز برعکس چندین بار در ثانیه صورت می گیرد و این ویژگی بدان معناست که این روش یک روش کلاسیک برای درمان با تحریک الکتریکی نمی باشد.