استفاده از یک اپلیکاتور جهت گرما تا 50 درجه و سرما تا 5- درجه جهت :

  

        آسیب های حاد و مزمن

       کاهش درد و اسپاسم

       تروما

       کوفتگیها

       عوارض پس از جراحی

       کاهش التهابات حاد و مزمن