دستگاه میکروکارنت DSبه نام (Action Patential Stimulatron)APS (دستگاه همانند سازی پتانسیل فعالیت سلول های عصبی) درسال 1992 ابداع شد ودر سال 2002 به عنوان آخرین متد درمان درد و التهاب وارد کتب مرجع الکتروتراپی شد.

فیزیولوژی عملکرد دستگاه

جریان APS از طریق انتقالات Neuro Trans mitters  در محل اتصال عصب عمل می کند واز نظر هورمونی مقدار لئوانسفالین ومتاتونین افزایش یافته و مقدار سروتونین و اندورفین تعدیل شده و مقدار ماده درد را در بافت درگیر کاهش می یابد و میزان ATP تا 500% افزایش می یابد.

اصول فیزیکی

جریان APS تلفیقی از جریانهای  یکسو متناوب می باشد که شکل موج منوفازیک و مربعی بوده که مرحله افت پتانسیل به صورت منحنی Exponne tial می باشد که مشابه پتانسیل فعالیت سلول بدن انسان است.

تفاوت APS با دیگر جریانها

تفاوت آن در ایجاد دپلاریزیشن بین محل اتصال الکترودهای مثبت و منفی است و ضمناً مدت طولانی برای بیمار قابل تحمل است و درمحدوده ی جریان های میکروکارنت است که منحصر به فرد است.

تاثیرات APS

مهار التهاب

کاهش و مهار درد

باز سازی سلولی و استخوانی

افزایش دامنه حرکتی مفاصل

افزایش جریان خون موضعی

محدود کردن تخریب بافتی

 

موارد کاربردAPS

نقرس

سیاتالژیا

پوکی استخوان

آرتروز

بهبود جریان خون

آرتریت روماتوئید و...