زخم های حاد مزمن

نور بیوپترون بر فرایند پیچیده بهبود زخم تاثیر می گذارد.

بهبود زخم شامل یکسری فرایند های فیزیولوژیکی بسیار پیچده است که باعوامل مختلف سلولی و هورمونی تنظیم می شود.

نور درمانی بیوپترون بر فرایند پیچیده بهبود زخم تاثیر می گذارد.علیرقم تجربه بالینی مبت گزارش در نشریات متعد سازوکار اثر نور پلاریزه هنوز تحت بررسی است. تصور می شود که نور پلاریزه قسمت های قطبی دو لایه چربی را نظم مجد داده ودر نتیجه تغییرات کار کردی صورت می گیرد.

اثرات مختلف زیستی شامل تحریک تکثیر سلولی خصوصا در فیبروبلاستها رهاشدن فاکتور های رشد و تسریع ساخت کلاژن بعداز نور درمانی ملاحظه شده اند . برخی از مطالعات بالینی تسریع بسته شدن زخم با افزایش رو بافت زخم و افزایش مقاومت کشی را نشان داده اند.

یک سازو کار پیشنهادی برای عمل تحریک زیستی نور،جذب نور مرئی توسط میتوکندری است.این امر سبب یک زنجیره واکنش در سطح مولکولی منجر به افزایش انرژی سلولی و فعال سازی ساختت اسید نو کلئیک ، که رای ترمیم زخم ضروری است، گردد.سازوکار پیشنهادی دوم با بخش مادون قرمز طیف نوری مرتبط است.نور مادون قرمز واکنش در سطح غشاءاحتمالا از طریق اثرات فتو فیزیکی بر کانال های Ca++ را شروع می نماید.نشان داده شده است که نور درمانی سبب می شود که سلول های تابش دیده فاکتور های رشئ را آزاد سازند.فاکتور های رشد ایجاد عروق خونی، تولید ماتریکس خارج سلولی و تبدیل ترکیبات شیمی به ترکیبات ساده تر و تقسیم سلول ها را تحریک می نمایند.فیبروبلاستها و کراتینوسیت ها، سلول کلیدی در بسته شدن زخم پوست و ساختن کلاژن هستند.تعدادی از مطالعات فعال شدن و تکثیر آنها در ئاکنش یه تحریک لیزر / فتون کم انرژی را نشان داده اند.

شازو کار های دیگری که ممکن لست عامل اثر درمانی نور باشند عبارتنداز انبساط عروق محیطی که جریان خون پوست و تامیم اکسیژن به محل زخم را تسریع در نتیجه انتال مواذد غذایی لازم برای بهبود زخم را تسهیل می نماید.

 

گردآورنده: فیزیوتراپیست فض الله رئیسی