استئوترون

 

نوآوری در ترمیم شکستگی هابا استفاده از مکانیسم اثر بخشی توسط اولتراسوند

 

دیگر نگران جوش نخوردن استخوان نباشید

 

 

 

 غیر تهاجمی

 

تحریک و ترمیم شکستگی ها

 

بدون اثرات جانبی منفی